GraphPad Prism

GraphPad Prism

วิเคราะห์ และกราฟแสดงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
คะแนนผู้ใช้
3.7  (70 คะแนน)
คะแนนของคุณ
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
โปรแกรมนี้ได้รับ 2 รางวัล
วิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ทำกราฟ และรวบรวมนำเสนอ ส่วนใหญ่เป็นประโยชน์สำหรับนักชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์ทางสังคม และทางกายภาพ ตลอดจนนักเรียน
GraphPad Prism เป็นโปรแกรมที่รวมการทำกราฟทางวิทยาศาสตร์, การเลือกเส้นกราฟที่เหมาะสมกับข้อมูล (การถดถอยแบบไม่เป็นเชิงเส้น), สถิติ และการจัดการข้อมูล. เดิมทีโปรแกรมถูกออกแบบมาสำหรับนักชีววิทยาทดลองในโรงเรียนแพทย์และบริษัทยา โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในสาขาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา. ปัจจุบัน Prism ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายขึ้นโดยนักชีววิทยาทุกสาขา รวมถึงนักวิทยาศาสตร์สังคมและกายภาพ.

สรุปทบทวน

ข้อดี

  • ชีวสถิติพื้นฐาน, การเลือกเส้นกราฟที่เหมาะสม และการทำกราฟทางวิทยาศาสตร์

ข้อเสีย

  • ไม่ทำงานกับ Windows 3.1, 95, 98 หรือ Windows NT
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ:
We are in CryptoPicture!